top of page


Privacy statement Pedicure Jeanet                                                                                    

Datum Januari 2023                                                    

Inleiding


Pedicure Jeanet neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie is Pedicure Jeanet?

Pedicure Jeanet is een eenmanszaak Pedicurepraktijk Jeanet, kantoorhoudende te Laan van de marel 593 7823 BR te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04083310.

Pedicure Jeanet is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedicure Jeanet de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Pedicure Jeanet jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pedicure Jeanet persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Pedicure Jeanet voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Pedicure Jeanet worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Pedicure Jeanet heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Pedicure Jeanet gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Podotherapeuten

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Pedicure Jeanet over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Pedicure Jeanet. Je kunt verzoeken dat Pedicure Jeanet je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Pedicure Jeanet te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Pedicure Jeanet of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Pedicure Jeanet te verkrijgen. Pedicure Jeanet zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Pedicure Jeanet je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Pedicure Jeanet

 Pedicure Jeanet zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Pedicure Jeanet een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Pedicure Jeanet je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevensDe gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  1. Podotherapeuten

Ja Het kan zijn dat Pedicure Jeanet verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een 

wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Pedicure Jeanet je gegevens gebruikt, dan kun je contact opnemen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Pedicure Jeanet jouw gegevens verwerkt,  kunt u contact opnemen .Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


  • zorgverlener, de professional die een voetbehandeling, onderzoek of therapie uitvoert binnen de competenties van het beroep van Pedicure.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Alle tarieven zijn in euro’s 

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit wordt Pedicurepraktijk Jeanet geannuleerd wordt verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Annuleren of wijzigen kan op tel:0652641618

Betaling geschiedt bij voorkeur contant of per pin.

Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1 ste herinneringsnota verstuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht

De zorgvrager voorziet de Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

De cliënt geeft medische veranderingen door aan de Pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes.

Pedicurepraktijk Jeanet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik

Binnen Pedicurepraktijk Jeanet worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG

Pedicurepraktijk Jeanet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Pedicurepraktijk Jeanet geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • De cliënt de gegeven adviezen van Pedicurepraktijk Jeanet niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de verwijzing door Pedicurepraktijk Jeanet naar een ander discipline niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Pedicurepraktijk Jeanet.


bottom of page